Alustojen sääntely DSA JA DMA

EU:n alustoja sääntelevät hankkeet Digital Services Act ja Digital Media Act varmistavat kotimaisten radiosisältöjen saatavuuden verkkoalustoilla sekä tasapainottavat kilpailuedellytyksiä radioyritysten ja alustajättien välillä. Tällä sivulla löydät kaupallisen radioiden näkemyksiä aiheesta sekä vastauksia yleisempiin kysymyksiin.

Kansallista radiota suojattava  

Mediakenttä on kansainvälistynyt ja yhä suurempi osa median käytöstä tapahtuu kansainvälisten alustajättien tarjoamilla alustoilla ja palveluissa. Myös EU-komissio on herännyt asiaan ja julkaisi joulukuussa 2020 digitaalisia palveluita ja digitaalisia markkinoita koskevat säädösehdotuksensa (Digital Services Act, DSA ja Digital Markets Act, DMA). Tällä hetkellä EU:n jäsenmaat hakevat paketista yhteistä näkemystä marraskuun 2021 ministerineuvostoon mennessä ja paketti olisi tarkoitus saada EU-parlamentin hyväksyttäväksi vielä tämän vuoden puolella.  

Digipalvelusäädöksellä (DSA) on tarkoitus päivittää yli 20 vuotta sitten annettu tietoyhteiskunnan palveluja koskeva sähkökauppadirektiivi ja määritellä välittäjien velvoitteet ja vastuut EU:n sisämarkkinoilla. Digimarkkinasäädös (DMA) puolestaan on kohdistettu ns. portinvartijoina toimiville suurille verkkoalustoille, kuten Googlelle, Amazonille, Applelle ja Facebookille.  

RadioMedian kanta ko. hankkeisiin on seuraava:  

  • RadioMedia pitää uutta sääntelyä tarpeellisena, jotta voidaan muun muassa varmistaa kotimaisten radiosisältöjen saatavuus verkkoalustoilla sekä tasapainottaa kilpailuedellytyksiä radioyritysten ja alustajättien välillä. 
  • DSA-ehdotuksen osalta on tärkeää, että sääntelyllä pyritään tukemaan radioyritysten toimintaedellytyksiä ja sananvapautta. Verkkoalustoilla tulee olla suurempi vastuu laittoman aineiston poistamiseksi, mutta niillä ei saisi olla oikeutta poistaa alustoilta tiedotusvälineiden julkaisemaa sisältöä esimerkiksi pelkästään käyttöehtoihin vedoten silloin, kun tiedotusväline käyttää verkkoalustan hosting-palvelua tai sosiaalisen median alustaa toiminnassaan. Tiedotusvälineiden julkaiseman sisällön poistaminen olisi omiaan rapauttamaan luotettavan tiedon saatavuutta ja sananvapautta.  
  • DMA-ehdotukseen sisältyviä tasapuolisia kilpailuedellytyksiä edistäviä ehdotuksia tulee edelleen vahvistaa. Nykyisin radioyrityksillä ei ole keinoja varmistaa, että niiden radiokanavat ja ohjelmat löytyvät esimerkiksi autojen mediakeskuksista, älykaiuttimista ja hakupalveluista, joten portinvartija-alustoja tulee estää suosimasta omia tuotteitaan ja palveluitaan alustojen yrityskäyttäjien, kuten radioyhtiöiden, kustannuksella. Lisäksi tulisi säätää toimenpiteistä, jotka edistävät mediayritysten neuvotteluasemaa suhteessa portinvartija-alustoihin, kuten määritellä portinvartija-alustoille velvollisuus neuvotella aidosti mediayritysten kanssa, kun kyse on mediayritysten aineistojen hyödyntämisestä alustayhtiöiden palveluissa. Datan saatavuus on kriittinen kilpailutekijä erityisesti digitaalisilla mainosmarkkinoilla pärjäämiseksi, joten ehdotus portinvartijoille asettavasta velvoitteesta datan jakamiseen yrityskäyttäjille on kannatettava.

Mikä on DSA, entä  DMA?  

Komissio julkaisi 15.12.2020 digitaalisia palveluita (DSA) ja digitaalisia markkinoita (DMA) koskevat lainsäädäntöehdotukset. Digipalvelusäädöksellä on tarkoitus päivittää yli 20 vuotta sitten annettu tietoyhteiskunnan palveluja koskeva sähkökauppadirektiivi ja määritellä välittäjien velvoitteet ja vastuut EU:n sisämarkkinoilla. Digimarkkinasäädös puolestaan on kohdistettu ns. portinvartijoina toimiville suurille verkkoalustoille, kuten Googlelle, Amazonille, Applelle ja Facebookille. Digitaalisia markkinoita ja palveluja koskevat säädökset ovat yksi EU:n digitaalistrategian kulmakivistä.  

Mitä DSA koskee?  

DSA-lainsäädäntöehdotukseen sisältyy sääntöjä verkossa toimivista välityspalveluista, kuten verkkoinfrastruktuuria tarjoavista välityspalveluista (Internet-yhteyksien tarjoajat ja verkkotunnusvälittäjät), säilytyspalveluista (pilvipalvelut ja verkkosivustojen säilytyspalvelut), verkkoalustoista (markkinapaikat, sovelluskaupat, yhteistyötalouden alustat ja sosiaalisen median alustat) sekä erittäin suurista verkkoalustoista. Digipalvelusäädöksellä parannetaan keinoja, joilla voidaan poistaa laitonta sisältöä sekä suojella käyttäjien sananvapautta ja muita perusoikeuksia verkossa. Käytännössä käyttäjille tarjotaan helppoja tapoja ilmoittaa verkkoalustoilla esiintyvistä laittomista sisällöistä, tuotteista ja palveluista sekä alustoille asetetaan huolellisuusvelvoitteet. Tiukimmat velvoitteet asetetaan erittäin suurille verkkoalustoille.   

Mitä DMA koskee?  

Digitaalisia markkinoita koskevassa EU-säädöksessä määritellään kriteerit suurille verkkoalustoille, joita voidaan pitää ns. portinvartijoina. Näillä yrityksillä on erittäin merkittävä vaikutus digitaalimarkkinoihin: niillä on vakiintunut asema markkinoilla ja ne myös hallitsevat markkinoille pääsyä. Nämä yritykset voivat asettaa yrityskäyttäjille ja kuluttajille kohtuuttomia ”ota tai jätä” -ehtoja. Säädös on kohdennettu ongelmiin, joita suuriin verkkoalustoihi  liittyy.  

Lakiuudistus tarjoaa EU:n kilpailulainsäädäntöä täydentävän keinon puuttua ennakoivasti isojen, huomattavaa markkinavoimaa omaavien ja keskeisiä verkkoalustoja hallinnoivien teknologiayritysten kilpailua rajoittaviin toimiin sekä lisää läpinäkyvyyttä. Portinvartijoihin kohdistuviin kieltoihin kuuluvat mm. se, että portinvartija ei saa esittää omia palvelujaan ja tuotteitaan paremmassa asemassa kuin vastaavia kolmansien osapuolten palveluja ja tuotteita, joita tarjotaan samalla alustalla.  

Lisäksi DMA:ssa esitetään merkittäviä rajoituksia siihen, miten portinvartijayritykset voivat yhdistellä erilaisten alustojen ja palveluiden tuottamaa henkilötietoa. Lisäksi se tuo mahdollisuuden verkkoalustojen yrityskäyttäjille hyödyntää portinvartijayritysten hallinnoimia verkkoalustojen kautta kertyvää dataa. Tämä antaa yrityskäyttäjille paremmat edellytykset innovoida ja kilpailla digitaalisilla markkinoilla.  

Mitä konkreettisia vaikutuksia hankkeilla on  radioyrityksille?  

Mediayhtiöt ylläpitävät erilaisia markkinapaikkoja, joten niihin voi kohdistua ainakin osa DSA:n velvoitteista. Kaikkien välityspalveluiden tarjoajien tulee esimerkiksi julkaista sähköiset yhteystietonsa viranomaisten yhteydenottoja varten ja niillä tulee olla palvelujensa käyttöehdot, jotka sisältävät tietoa palvelussa tehtävästä sisällön moderoinnista. 

Vastuuvapaussäännökset säilyvät lähes muuttumattomina. Jos radioyhtiö esimerkiksi ylläpitää palvelua, johon käyttäjät saavat ladata omia audiosisältöjään palvelun käyttäjien kuunneltavaksi, tulisi ko. palveluntarjoajan vastuuvapauteen vedotakseen osoittaa, ettei sillä ole tosiasiallista tietoa käyttäjän lataamasta laittomasta sisällöstä, ja se toimii viipymättä laittoman sisällön poistamiseksi tai siihen pääsyn estämiseksi heti saatuaan tiedon tällaisista seikoista. Koska sääntely pyrkii kannustamaan laittoman sisällön poistamiseen, ei palveluntarjoaja menettäisi mahdollisuuttaan vedota vastuuvapaussäännöksiin pelkästään sen perusteella, että se vapaaehtoisesti ja tyypillisesti automaattisia menetelmiä hyväksi käyttäen pyrkii löytämään ja estämään pääsyn laittomaan sisältöön palveluissaan.  

Kolikon toinen puoli on se, ettei radioyhtiöiden itse tuottama sisältö voi olla alasottovaatimusten kohteena verkkoalustoilla. Luotettavan tiedon saatavuus on yhteiskunnan toimivuuden ja demokratian kannalta keskeistä, joten on tärkeää, ettei verkkoalustoilla tule olla oikeutta puuttua päätoimittajavastuulla julkaistuun radioiden tuottamaan sisältöön esimerkiksi poistamalla sisältö alustalta.  

DMA kohdistuu suuriin verkkoalustoihin, joten se ei aseta suoria velvoitteita suomalaisille radioyhtiöille. DMA on tästä huolimatta erittäin merkittävä lainsäädäntöhanke, sillä sen avulla pyritään varmistamaan se, että kilpailuasetelma portinvartija-alustojen ja yrityskäyttäjien, kuten radioyhtiöiden, välillä tasapainottuu. DMA-ehdotukseen sisältyy muun muassa uusia toimintavelvoitteita portinvartijoille ja säädetään kielletyistä toimista. 

  

Mistä saa lisätietoja?  

Artikkeliin liitetty henkilö

Anna Paimela

Edunvalvonnan johtava asiantuntija anna.paimela@radiomedia.fi 040 164 8626