Ohjelmayhteistyö radiossa

Ohjelmayhteistyöllä tarkoitetaan radio-ohjelman sponsorointia ja tuotesijoittelua. RadioMedian hallitus on linjannut, että kaikki RadioMedian jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan toimialan koskevia itsesääntelyohjeita ohjelmayhteistyössä.

Ohjelmayhteistyöstä on kyse, jos toimituksen ulkopuolinen yritys sponsoroi radio-ohjelmaa taloudellisesti tarkoituksenaan hyödykkeidensä myynnin tai tunnettuutensa edistäminen. Ohjelmayhteistyöstä on aina kerrottava kuuntelijoille. Lähtökohtana on, että kuulija erottaa mainonnan ja muun kaupallisen viestinnän toimituksellisesta sisällöstä.

Radio-ohjelmaa tehdään aina kuuntelijalähtöisesti, minkä vuoksi kaupallisen yhteistyön tulee olla luonteva osa ohjelmaa. Kuitenkaan ohjelmassa ei saa kehottaa hankkimaan tuotetta eikä ohjelmassa saa korostaa asiakasta tai tuotteita. Ohjelmayhteistyötä ei saa harjoittaa uutis- tai ajankohtaisohjelmissa.

Radiossa ohjelmayhteistyötä ei luokitella mainonnaksi.

Sponsorointi ja tuotesijoittelu radiossa

Sponsoroinnissa kyse on ohjelman toteuttamisen rahoittamisesta tai muusta taloudellisesta tukemisesta, jonka tarkoituksena on sponsorin myynnin ja tunnettuuden edistäminen. Sponsoritunniste ei ole mainos vaan ilmoitus yhteistyökumppanuudesta. Tuotesijoittelussa on kyse tuotteen tai palvelun sijoittamisesta ohjelmaan vastiketta vastaan.

Kaupallisen radion itsesääntelyohjeet ohjelmayhteistyöstä

1. Kuuntelijan on voitava erottaa mainonta ja muu kaupallinen viestintä toimituksellisesta sisällöstä. Piilomainonta on kielletty.

2. Ohjelmayhteistyöstä on kyse, jos toimituksen ulkopuolinen yritys sponsoroi ohjelmaa taloudellisesti tarkoituksenaan hyödykkeidensä myynnin tai tunnettuutensa edistäminen esimerkiksi siten, että yrityksen edustaja esiintyy ohjelmassa ja ohjelmassa mainitaan yrityksen tuote, palvelu, nimi tai muu tunnus. Ilman edellä todettua kaupallista tarkoitusta tehdyissä yritysesittelyissä taikka yritysten tuotteiden tai palveluiden käsittelyssä ei ole kyse ohjelmayhteistyöstä.

3. Radio-ohjelma tehdään aina kuuntelijalähtöisesti. Ohjelma ei sisällä mainosmaisia ostokehotuksia, jotka on kohdistettu erityisesti yhteistyökumppanin tuotteisiin tai palveluihin. Ohjelmassa ei esitetä perusteettomia väitteitä, kuten kehuta tuotetta tai palvelua perusteettomilla, faktapohjaiseksi ymmärrettävillä toteamuksilla eikä toistuvasti viitata tai epäsuhtaisesti huomioida yhteistyökumppanin tuotetta tai palvelua.

4. Ohjelmayhteistyöstä on kerrottava kuuntelijoille. Kaupallisesta ohjelmayhteistyöstä kerrotaan ohjelman alussa, ohjelman aikana sopivin välein sekä ohjelman lopussa ja siitä, kuka on kulloinenkin yhteistyökumppani ja ohjelman maksaja.

5. Ohjelmayhteistyöstä on kerrottava siten, että radion tavanomaiseen kohderyhmään kuuluva ja kohtuullisen medialukutaidon omaava henkilö ymmärtää, että kyseessä on ohjelmayhteistyö. Yhteistyökumppanin nimi tai tuotenimi voidaan tässä tarkoituksessa mainita. Ilmoitus ei saa sisältää mainoslauseita, kohtausta, yksittäisen kampanjan iskulausetta tai viittausta sponsorin muusta mainonnasta, mainosmaista musiikkia tai äänitehostetta, laatusanoja sponsorin tuotteiden tulkintaan, viittaista tuotteen ominaisuuteen, käyttöön tai käyttöyhteyteen eikä tarinan tai tapahtumien kuvausta. Mikäli ilmoitus sisältää edellisiä mainosmaisia elementtejä, ilmoitukseen lähtökohtaisesti sovelletaan mainoksia koskevia sääntöjä ja ilmoitus lasketaan mukaan kanavan mainosaikaan. Ilmoitus voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

”Ohjelman tarjoaa yritys X.”
”Yhteistyössä yritys X:n kanssa.”
”Tämä ohjelma on toteutettu ohjelmayhteistyönä yritys X:n kanssa.”

6. Ohjelmayhteistyötä tehtäessä viimesijainen päätösvalta on aina toimituksella. Tilanteen niin edellyttäessä ohjelmayhteistyöstä kertomisen yhteydessä ilmoitetaan kuulijoille myös, miten yhteistyö vaikuttaa toimituksen journalistisiin ratkaisuihin kyseisen ohjelman osalta. Ohjelmayhteistyö ei vaikuta radiotoiminnan harjoittajan vastuuseen tai toimitukselliseen riippumattomuuteen ohjelmiensa suhteen.

7. Edellä kohdissa 1-6 esitetyt säännöt soveltuvat myös tilanteisiin, joissa yhteistyökumppanin ja radiokanavan välinen yhteistyö ei koske vain tiettyä ohjelmaa, vaan kanavaa yleisemmin.

RadioMedia ry:n hallitus on hyväksynyt itsesääntelyohjeet yhdistyksen jäseniä velvoittaviksi kokouksessaan 28.1.2015. Ohjeet ovat voimassa 28.1.2015 alkaen. Ohjeita on päivitetty hallituksen päätöksellä 29.10.2015.

Epäselvissä tilanteissa RadioMedian jäsenyritykset voivat kysyä lisää asiasta RadioMedian edunvalvonta-asioista vastaavalta henkilöltä.

RadioMedian edunvalvonta-asiat

Anna Paimela

Edunvalvonnan johtava asiantuntija anna.paimela@radiomedia.fi 040 164 8626

Radiomainonnan säännöt

Radiomainontaa koskevat omat erityissääntönsä mm. lapselle suunnatun mainonnan, alkoholituotteiden ja lääkkeiden suhteen. Lue, miten radiossa saa mainostaa.