Lapsille sopimaton mainonta radiossa

Aikuisviihde- ja erotiikkamainonnassa tulee käyttää erityistä huolellisuutta sekä huomioida mainonnan vaikutus alaikäisiin medioissa ja ajankohtina, jolloin mainonta voi tavoittaa lapsen tai nuoren. Aikuisviihde- ja erotiikkayritysten mainonta on kuitenkin lähtökohtaisesti sallittua radiossa.

Aikuisviihde- ja erotiikkamainonnassa tulee noudattaa erityistä huolellisuutta  

Perustuslain mukaan jokaisella on elinkeino- ja sananvapaus. Tämä tarkoittaa myös sitä, että jokaisella on mahdollisuus mainostaa itseään nimellään. Lisäksi tuotteita ja palveluita, joita saa laillisesti myydä, saa myös markkinoida. Näin ollen esimerkiksi aikuisviihde- ja erotiikkayritysten mainonta on lähtökohtaisesti sallittua. Aikuisviihde- ja erotiikkamainonnassa tulee kuitenkin käyttää erityistä huolellisuutta sekä huomioida mainonnan vaikutus alaikäisiin medioissa ja ajankohtina, jolloin mainonta voi tavoittaa lapsen tai nuoren.  

Kaikki RadioMedian jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan kuluttajansuojalakia ja kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjä.  

Kuluttajansuojalain mukaan alaikäiset yleisesti tavoittavaa markkinointia pidetään hyvän tavan vastaisena erityisesti, jos siinä käytetään hyväksi alaikäisen kokemattomuutta tai herkkäuskoisuutta, jos se on omiaan vaikuttamaan haitallisesti alaikäisen tasapainoiseen kehitykseen tai jos siinä pyritään sivuuttamaan vanhempien mahdollisuus toimia täysipainoisesti lapsensa kasvattajina. Hyvän tavan vastaisuutta arvioitaessa otetaan huomioon markkinoinnin yleisesti tavoittamien alaikäisten ikä ja kehitystaso sekä muut olosuhteet.  

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen mukaan lapsille kohdistetussa markkinoinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta. ICC:n markkinoinnin perussääntöjen mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, lapsille tai nuorille kohdistetussa markkinointivälineessä ei saa markkinoida heille sopimattomia tuotteita, eikä markkinointi saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti.    

Aikuisviihde- ja erotiikkamainonta ei saa olla lapsille suunnattua mainontaa, mutta niitä koskeva radiomainonta sen luonteen vuoksi tavoittaa kaikenikäisiä lapsia ja nuoria. Tyypillisesti radiomainontaa voidaan sijoittaa mihin tahansa vuorokaudenaikaan. Aikuisviihde- ja erotiikkamainonta radiossa ei siten saa sisältää lasten ikään ja kehitystasoon soveltumattomia elementtejä, kuten lasten ja nuorten kannalta sopimatonta seksuaalissävytteistä tai muuta sisältöä. Aikuisviihde- ja erotiikkatuotteiden markkinoinnissa tuleekin kiinnittää erityistä huomiota mainonnan sisältöön, toteutustapaan ja lähetysajankohtaan. Mainonnassa tulee välttää seksuaalissävytteisiä ilmauksia tai ääniä, eikä mainonta saa olla omiaan herättämään lasten kiinnostusta mainostettaviin tuotteisiin tai palveluihin.  

Ensisijaisesti mainostajalla on vastuu mainonnan sisällöstä ja siitä, ettei mainos ole voimassa olevien lakien, viranomais- tai itsesääntelyohjeiden taikka hyvän tavan vastainen. Myös kaikilla muilla markkinoinnin toimintaympäristössä toimivilla, kuten mainosalustoilla, on vastuu mainonnasta – erityisesti alustoilla, jotka ovat lapsille suunnattuja, mutta myös alustoilla, kuten radiomedialla, joita lapset käyttävät ainoastaan satunnaisesti.    

Suojellakseen lapsia heille sopimattomalta mainonnalta ja edistääkseen mainonnan vastuullisuutta, RadioMedian hallitus on laatinut linjauksen hyvän tavan mukaisesta mainonnasta. RadioMedian linjauksen mukaan aikuisviihde- ja erotiikkamainonta on hyvän tavan mukaista, jos: 

  • lapsi ei ymmärrä, mitä mainoksessa mainostetaan 
  • mainoksessa ei ohjata suoraan lapsille sopimattomalle nettisivulle 
  • mainos ei ole luonteeltaan sellainen, johon lapset kiinnittäisivät erityistä huomiota 
  • mainoksen äänet tai dialogi eivät ole seksuaalisesti värittyneitä. 

Lisäksi RadioMedian jäsenet ovat sitoutuneet seuraaviin toimenpiteisiin: 

1. RadioMedian yhteydessä toimii eettinen työryhmä, joka arvioi aikuisviihde- ja erotiikkamainosten lakien ja itsesääntelyohjeiden mukaisuuden ennen niiden lähettämistä. RadioMedian jäsenet sitoutuvat ottamaan arvion huomioon lähettämispäätöstä tehdessään.  

2. Ennen klo 21 lähetettävän aikuisviihde- ja erotiikkamainonnan sisältöön ja hyvän tavan mukaisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Lapsille sopimattomia mainoksia lähetetään radiossa vain klo 21 jälkeen, jolloin lapset eivät lähtökohtaisesti kuuntele radiota.  

3. RadioMedian jäsenet ohjeistavat mainostaja-asiakkaitaan toimimaan mainonnassaan tämän linjauksen mukaisesti.  

Radiokanavalla on ilman korvausvelvollisuutta oikeus kieltäytyä mainoksen esittämisestä, mikäli aikuisviihde- tai erotiikkamainoksessa ei noudateta edellä mainittua linjausta. Erityisesti ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 26 artiklan mukaan median ei tule osallistua sellaisen markkinoinnin julkaisemiseen, jonka osalta itsesääntelytoimielin on katsonut, että kysymyksessä oleva markkinointi on markkinointisääntöjen vastaista. Siten toistuva piittaamattomuus lakien, ohjeiden ja tämän linjauksen noudattamisessa on myös peruste mainoksen esittämättä jättämiselle.  

Tämä linjaus on käsitelty RadioMedian hallituksessa 22.6.2022. Linjausta päivitetään tarpeen mukaan.  

RadioMedian edunvalvonta-asiat

Anna Paimela

Edunvalvonnan johtava asiantuntija anna.paimela@radiomedia.fi 040 164 8626

Radiomainonnan säännöt

Radiomainontaa koskevat omat erityissääntönsä mm. lapselle suunnatun mainonnan, alkoholituotteiden ja lääkkeiden suhteen. Lue, miten radiossa saa mainostaa.