Radion elinvoimaisuus turvattava myös jatkossa – hallitusohjematavoitteet

RadioMedian hallitussohjelmatavoitteiden pääviestinä on, että radion elinvoimaisuus on turvattava myös jatkossa. Tutustu alla RadioMedian teemoihin ja tavoitteisiin.

Radio on yhä tärkeä suomalaisille

Radion merkitys on huomattava niin sananvapauden, moniarvoisen viestinnän, kansallisten kielten ja kulttuurin kuin viihteenkin näkökulmasta. Radiota kuunnellaan päivittäin noin 2,5 tuntia, ja se tavoittaa lähes kaikki suomalaiset.*) Mediankulutuksen muutokset tuovat kuitenkin mukanaan haasteita kaupalliselle radiotoimialalle: yhä suurempi osa mainoseuroista ja ihmisten ajankäytöstä valuu globaaleille digijäteille. On tärkeää, että hallitus huomioi nämä muutokset ja turvaa suomalaisen kaupallisen radion elinvoimaisuuden ja sen digitaalisen kehityksen myös jatkossa. Hyvillä päätöksillä yksityinen radio on jatkossakin suomalaisille monipuolinen, viihdyttävä, palveleva ja tavoittava arjen kiintopiste.

Kevennetään kuuntelemisen arvonlisäveroa

Tällä hetkellä podcastien kuuntelu ja radiolähetysten vastaanotto ovat korkeimmassa alv-kategoriassa, eivätkä verotusratkaisut tue kotimaisen audiosisällön tuottamista ja kuluttamista. Tavoitteenamme on, että hallitus laskee kuuntelun, kuten äänikirjojen ja podcastien, arvonlisäveron nollaan sekä keventää radiolähetyspalveluiden vastaanottamisen arvonlisäveroa. Keventämällä verotusta edistetään tiedonvälitystä ja kulttuuria kilpailu- ja välineneutraalilla tavalla sekä luodaan radiotoimialalle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Tuetaan kaupallisten FM-radiokanavien jakelua haja-asutusalueilla

Jokaisella tulisi olla mahdollisuus saada tasapuolisesti tiedonvälitystä riippumatta asuinpaikastaan ja siitä, osaako ja onko mahdollisuutta käyttää digitaalisia palveluita. Korkeat jakelukustannukset kuitenkin uhkaavat radio-ohjelmistojen alueellista ja paikallista lähettämistä. Hallituksen tulisi tukea kaupallisten FM-radiokanavien jakelua haja-asetusalueilla ylläpitääkseen suomalaisten alueellista ja tiedollista tasa-arvoa.

Turvataan tasapuoliset kilpailuedellytykset

Radio on poikkeuksellisen säännelty media. Radiotoiminta edellyttää toimilupaa, sisältöpäätöksiä ohjaa journalistin ohjeet ja radiomainontaa koskevat useat erilaiset rajoitukset. Vireillä on sääntelyhankkeita (esim. kuluttajansuojadirektiivin uudistus, poliittisen mainonnan läpinäkyvyyttä koskeva asetus, epäterveellisten elintarvikkeiden mainontaan liittyvät aloitteet), jotka eivät huomioi audiomainonnan erityispiirteitä. Nykyisten rajoitusten lisäksi nämä uudet hankkeet ovat omiaan heikentämään radion houkuttelevuutta mainosmediana, jolloin mainonta siirtyy yhä enenevässä määrin globaaleille digialustoille ja uhkaa mainosrahoitteisen radion toimintaedellytyksiä. Tavoitteenamme on, että hallitus huolehtii tasapuolisista kilpailuedellytyksistä ja huomioi audiomainonnan erityispiirteet lainsäädäntöhankkeissa sekä arvioi radiomainontaan liittyvien nykyisten rajoitusten kohtuullisuutta ja tehokkuutta.

Suomelle mediapolitiikka

Viime aikojen tapahtumat ovat korostaneet vapaan, riippumattoman median tärkeyttä. Suomessa ei kuitenkaan tarkastella eri sääntelyhankkeiden vaikutuksia mediatoimialalle, vaan mediapolitiikka on siiloutunut ja sitä myötä vastuu kadonnut. Hallituksen tulisikin asettaa esimerkiksi mediapoliittinen ministerityöryhmä, joka varmistaa, etteivät yksittäiset säädöshankkeet ainakaan heikennä median elinvoimaisuutta. Mediapolitiikan avulla tulee taata median toimintaedellytykset, turvata kansalaisten tiedonsaanti, mahdollistaa toimiva demokratia ja vahvistaa henkistä huoltovarmuutta.

  

*) Kansallinen radiotutkimus 2021, Finnpanel

Mistä saa lisätietoja?  

Artikkeliin liitetty henkilö

Anna Paimela

Edunvalvonnan johtava asiantuntija anna.paimela@radiomedia.fi 040 164 8626