Viranomaisen tiedotusten julkaisuvelvoite on voimassa

Edunvalvonta
18.3.2020

RadioMedian tiedote radioyhtiöille 18.3.2020: Suomessa vallitsevat poikkeusolot koronatilanteen takia ja valmiuslaki otetaan käyttöön. Valmiuslakiin sisältyy viranomaisten tiedotusten julkaisuvelvoite, joka on voimassa siihen asti, kunnes valtioneuvosto toteaa poikkeusolot päättyneeksi. Valmiuslain 126 §:n mukaan radiot ovat velvollisia julkaisemaan viranomaisen tiedotukset viipymättä sellaisenaan ja korvauksetta.

”Julkaisija ja ohjelmatoiminnan harjoittaja ovat velvollisia korvauksetta julkaisemaan tai lähettämään valtioneuvoston, ministeriön, aluehallintoviraston, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, kunnanhallituksen, poliisin sekä sotilas- tai pelastusviranomaisen tämän lain soveltamista tai noudattamista koskevat tiedotukset, jotka tämän lain tarkoituksen saavuttamiseksi on saatettava nopeasti koko väestön tai tietyn alueen asukkaiden tietoon. Tällainen tiedotus on viivytyksettä sellaisenaan julkaistava asianomaisessa aikakautisessa julkaisussa, verkkojulkaisussa tai ohjelmassa.”

Kysymyksiä & vastauksia

Alle olemme koonneet kysymyksiä ja vastauksia keskeisimpiin asioihin.

Koska valmiuslakia ei ole aiemmin otettu käyttöön eikä sen tulkinnasta ole kertynyt kokemusta, seuraavat vastaukset perustuvat RadioMedian ja Medialiiton asiantuntijoiden tulkintaan. 

Pitääkö tiedotusvälineen julkaista mikä tahansa viranomaistiedote valmiuslain mukaisissa poikkeusoloissa?

Tiedotusvälineillä ei ole velvollisuutta julkaista mitä tahansa viranomaistiedotteita. Tiedotteiden pitää koskea nimenomaan valmiuslain soveltamista. Lisäksi tiedotteiden tavoitteena on oltava väestön suojaaminen, sen toimeentulon tai maan talouselämän turvaaminen tai muut valmiuslain mukaiset tavoitteet – oikeusjärjestyksen, perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien ylläpitäminen tai valtakunnan alueellisen koskemattomuuden ja itsenäisyyden turvaaminen.  

Pitääkö viranomaisen vedota valmiuslakiin lähettäessään tiedotteensa tiedotusvälineelle?

Viranomaisen tulisi kertoa tiedotusvälineelle, että viranomainen vaatii tiedotteen julkaisemista valmiuslain nojalla. Tiedotusvälineen ei voida odottaa muutoin tietävän, että kyse on nimenomaan valmiuslaissa tarkoitetusta tiedotusvelvollisuudesta. Poikkeusolojen aikana viranomaiset lähettävät myös tavanomaisia tiedotteita, joiden julkaiseminen kuuluu tiedotusvälineiden tavanomaiseen journalistiseen harkintavaltaan.  

Kuka päättää, pitääkö tiedote julkaista – viranomainen vai tiedotusväline?

Tiedotteen julkaisuvelvoitteen arviointi kuuluu viranomaiselle. Jos viranomainen vetoaa valmiuslakiin, tiedote on lähtökohtaisesti julkaistava.  

Koskeeko tiedotteiden julkaisuvelvoite kaikkien viranomaisten tiedotteita?

Valmiuslaissa on lueteltu ne viranomaiset, joiden tiedotteita julkaisuvelvollisuus koskee. Nämä viranomaiset ovat:

  • valtioneuvosto
  • ministeriö
  • aluehallintovirasto
  • elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
  • kunnanhallitus
  • poliisi
  • sotilasviranomainen ja
  • pelastusviranomainen

Muiden viranomaisten tiedotteita tiedotusvälineet voivat julkaista normaalin toimituksellisen harkintansa perusteella.

Saako tiedotteiden sisältöä editoida tai muuttaa?

Julkaisuvelvoitteen piirissä olevat tiedotteet on julkaistava sellaisenaan. Niitä ei saa muuttaa.

Voiko tiedotusväline saada korvauksia julkaisuvelvoitteen hoitamisesta?

Tiedotteiden julkaisemisesta ei makseta korvauksia.

Kuinka nopeasti viranomaistiedote pitää julkaista?

Valmiuslain mukaan julkaisuvelvoitteen piirissä olevat viranomaistiedotteet pitää julkaista viivytyksettä.  

Missä kanavissa tiedotteet on julkaistava?

Tiedotteet on julkaistava valmiuslain nojalla ”asianomaisessa aikakautisessa julkaisussa, verkkojulkaisussa tai ohjelmassa”.  

Jos mediayrityksellä on sekä julkaisu- että lähetystoimintaa, on kohtuullista, että viranomainen yksilöi julkaisupyynnössään asianmukaiset julkaisukanavat.  

Missä muodossa tiedote tulee toimittaa radioon?

Valmiuslain mukaan tiedote on julkaistava ohjelmassa. Laki ei anna tarkempia ohjeita julkaisemisen tavasta. RadioMedia suosittelee, että tiedotteet toimitetaan kirjallisessa muodossa radiokanavan toimitukseen. Tällöin radiojuontaja voi lukea tiedotteen viipymättä radiokanavan suorassa lähetyksessä.

Voidaanko tiedotusvälinettä rangaista, jos se kieltäytyy julkaisemasta viranomaistiedotetta?

Tiedotteen julkaisuvelvoitteen rikkomista ei ole säädetty rikolliseksi teoksi. Näin ollen julkaisuvelvoitteen rikkomisesta ei voida tuomita sakkoa tai vankeutta.

Voiko niskuroinnista olla muita seuraamuksia?

Vahingonkorvaus vahingonkorvauslain nojalla ei todennäköisesti tule kysymykseen. Syy-yhteyttä esimerkiksi ihmisen terveyden vahingoittumisen ja tiedotteen julkaisematta jättämisen välillä lienee mahdotonta osoittaa. Ihmiset voivat myös hakea koronatietoa suoraan viranomaisilta.

Mahdollinen seuraamus lienee siis pahimmassa tapauksessa mainehaitta ja sen potentiaaliset seuraukset.

Pitääkö viranomaistiedote merkitä erikseen viranomaistiedotteeksi?

Julkisen sanan neuvoston puheenjohtajisto suosittelee, että valmiuslain nojalla mediassa mahdollisesti julkaistavat tiedotteet merkitään selvästi journalistisesta aineistosta erottuvalla tavalla, esimerkiksi otsikkorivillä sanalla Viranomaistiedote.  Yleisölle on myös syytä avata, että valmiuslaki edellyttää tiedotteiden julkaisemista sellaisenaan, ilman toimituksellista käsittelyä.