Tutkimus: radio tuo tehokkaasti lisämyyntiä

Artikkelit
11.6.2018

Radio on tehokas kanava myynninedistämiseen ja vaikuttamiseen. Tämä käy ilmi mediatoimisto Dagmarin julkaisemasta vaikuttavuusanalyysista, jonka tulokset perustuvat Dagmarin vuosina 2012-2017 tekemiin ekonometrisiin mallinnuksiin.

Radio on tehokas kanava myynninedistämiseen ja vaikuttamiseen. Tämä käy ilmi mediatoimisto Dagmarin julkaisemasta vaikuttavuusanalyysista, jonka tulokset perustuvat Dagmarin vuosina 2012-2017 tekemiin ekonometrisiin mallinnuksiin.

Ekonometrisen mallinnuksen tavoitteena on mitata markkinointi-investointien vaikutusta yrityksen liiketoiminnan avainmittareihin, kuten myyntiin. Kun eri markkinointikanavien ja toimenpiteiden tuotos-panossuhde on tiedossa, on myös markkinointi-investointien kohdistaminen helpompaa.

Radiomainontaa koskeneessa analyysissa mitattiin erityisesti radiomainonnan vaikuttavuutta, sen kehitystä ja radion tehokkuutta suhteessa muihin mediavälineisiin. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että ääniviestintä ja radio saavat tehokkaasti positiivisen huomion vastaanottajilta, ja sama vaikuttavuus vahvistui myös Dagmarin analyysissä.

Median tuottokerroin eli ROMI toimii avainmittarina

Radiomainonnan suoraa vaikutusta myyntiin voi olla haastavaa mitata. Siksi Dagmarin teettämän analyysin tulokset toimivat hyvänä suuntaviivana monelle markkinoijalle. Monesti radiomainontaa pidetään ennemminkin brändimarkkinoinnin ja tiedottamisen kanavana. Dagmarin tutkimus kertoo korostaa kuitenkin myös radiomainonnan vahvaa positiivista vaikutusta tuotteiden tai palveluiden myyntiin.

Median tuottokertoin eli ROMI(return on marketing investment) toimii tutkimuksessa keskeisenä tuloksellisuuden mittarina.

Median tuottokerroin eli ROMI =   Median tuottama lisämyynti

                     —————————————

                          Mediainvestoinnit

3 faktaa radiomainonnan vaikuttavuudesta ja tuloksista

Vaikuttavuusanalyysin aineistona käytettiin Dagmarin eri aloille tekemiä ekonometrisiä mallinnuksia. eri. Radio oli mukana monen yrityksen mediamixissä – yhteensä 52% yrityksistä oli hyödyntänyt radiota viestinnän ja markkinoinnin välineenä.

Tutkimuksen tulosten pohjalta voidaan nostaa esiin kolme keskeistä huomioita:

  1. Radio on tehokas media tuomaan lisämyyntiä
  2. Radiomainonnalla voit ohjata tehokkaasti kuluttajat verkkoon
  3. Radion vaikutusaika on pitkä

Radio on tehokas media tuomaan lisämyyntiä

Radiomainonnan positiivinen yhteys asiakasvirtojen tai myynnin kasvuun pystyttiin todentamaan jopa 82%:ssa tutkituista tapauksista.  Merkittävää oli etenkin se, että radiomainonta vaikuttaa liiketoiminnan mittareihin huomattavasti useammin, kun tarkastellaan vaikutusta suhteessa mediainvestointeihin.

Radiomainonta tuo toisin sanoen suhteellisesti suuremman osuuden medioiden tuomasta lisämyynnistä kuin mikä radion osuus on mediabudjetista.

Radio ohjaa tehokkaasti verkkoon

“Lue lisää osoitteessa…” tai “tutustu tarkemmin osoitteessa…”. Radiomainonnassa pyritään usein ohjaamaan kuluttajia verkkoon ja tutkimuksen mukaan tässä myös onnistutaan. Radiomainonnalla oli positiivinen yhteys verkkosivun trafiikkiin jopa 77% tapauksista. Digitaalisten medioiden lisäksi ainoastaan televisiomainonnalla on positiivinen yhteys useammin.

Radiomainonta vaikuttaa kuitenkin verkkosivun trafiikkiin huomattavasti useammin, kun tarkastellaan vaikutusta suhteessa mediainvestointeihin.

Radion vaikutusaika on pitkä

Tuntuuko itsestä siltä, että radiomainosten sisältö ja mainosjinglet jäävät pyörimään päähän pitkäksikin aikaa? Radion kautta välitetyn viestin tai mainoksen vaikutusaika on pitkä – keskimäärin puolet mainoksen vaikutuksesta on jäljellä vielä viikon päästä. Tämä vaikutusaika on erityisen pitkä, etenkin suhteessa radiomainonnan keskimääräisen mediabudjetin kokoon.

Radio – kustannuksiltaan kevyt, mutta vaikutukseltaan tehokas media

Yhteenvetona voi todeta, että radio on kustannuksiltaan kevyt, mutta tehokas tapa vaikuttaa kuulijoihin, kohdentaa viestit toivotulla tavalla – ja ohjata kuulijat kampanjan nettisivuille hakemaan lisätietoa. Radiokampanjoinnin vaikuttavuus ei rajoitu pelkästään kaupalliseen mainontaan. Yhteiskunnalliset viestit saavat kuuluvuutta ja huomiota radioaaltojen kautta samalla tavalla.