RadioMedian MED tuo yhteen järjestöt sekä vastuulliset yritykset

Artikkelit
16.10.2018

Kansalaisjärjestöjen toimintaympäristö ja rahoitus ovat viime vuosina muuttuneet epävakaammiksi. Samaan aikaan yritysvastuuviestintä on noussut tärkeäksi vaikutuskeinoksi yrityspuolella. Radiomedian MED luo järjestöjen ja yritysten yhteistyölle mallin sekä väylän, jossa mallia toteutetaan. MED tarjoaa myös ratkaisun yritysvastuun kertomiseen, hyödyntäen radiokampanjaa.

Kansalaisjärjestöjen toimintaympäristö ja rahoitus ovat viime vuosina muuttuneet epävakaammiksi. Samaan aikaan yritysvastuuviestintä on noussut tärkeäksi vaikutuskeinoksi yrityspuolella. Näiden huomioiden pohjalta RadioMedia toteutti yhdessä Vimma CC:n kanssa selvitystyön mahdollista konseptikehitystä varten. Selvityksen seurauksena syntyi MED, konsepti, joka luo järjestöjen ja yritysten yhteistyölle mallin sekä väylän, jossa mallia toteutetaan. MED tarjoaa myös ratkaisun yritysvastuun kertomiseen, hyödyntäen radiokampanjaa.

Järjestökentän yleinen muutos kaipaa uusia rahoitusmalleja

Kaikki selvityksessä mukana olleet järjestöt kuvasivat toimintaympäristönsä olevan voimakkaassa muutoksessa: ihmisten uudenlaiset tavat osallistua, rahoituksen muuttuminen ja viestinnän pirstaloituminen haastavat perinteistä toimintaa. Tulevaisuudessa julkinen rahoitus pienenee, jolloin tarve yksityisvarainhankinnalle sekä yritysyhteistyökumppanuuksille kasvaa. Kaikki haastateltavat näkivät yritysyhteistyömallien lisääntyvän lähitulevaisuudessa, mutta samalla arvioivat järjestöjen osaamisen ja resurssit kumppanuuksien suhteen heikoksi.

”Järjestöjen on löydettävä uudenlaisia rahoitustapoja. Ajatellaan, että yritysyhteistyö on se ratkaisu. Koen, että se on monelle järjestölle vaikeaa. Siinä tarvitaan konseptointia ja resursseja, joita järjestöissä ei ole totuttu tekemään”, eräs vastaajista kertoi.

Vastaajat toivoivat valmiita konsepteja yhteistyölle sekä sisällöllistä osaamista

Vastaajat näkivät, että kumppanuuksiin tarvitaan riittävän valmiita konsepteja, jolloin niihin on helpompi tarttua. Olennaisimmaksi onnistumisen tekijäksi nostettiin eri osapuolten saaman todellisen hyödyn tunnistaminen. Aito jaettu arvo on oltava todellisesti olemassa, eikä vain sorruttava ”viherpesuun”. Kumppanuuden on noustava molempien toiminnan ytimestä ja tuloksia on saatava.

Vastaajat kokivat, että järjestöviestinnän toteuttamiseen tarvitaan tulevaisuudessa lisää sekä sisällöllistä osaamista että taloudellisia panoksia.

Viestinnän kärjeksi pitäisi tulevaisuudessa nostaa toiminnan yhteiskunnallisista vaikutuksista viestiminen – ei vain ”tätä me teemme” vaan ”millaisin vaikutuksin” – sekä laajemmin oman varainhankintaviestin innostava esittäminen.

”Huono esimerkki on mainostoimistokumppanuudet, jotka haluavat saada sulan hattuun eivätkä ymmärrä oikeasti, mitä me tarvitaan, tehdään väkisin ihan jotain muuta kuin brändimme mukaista”, eräs vastaajista mainitsi.

Yritysvastuu on siirtymässä lahjoituksista kumppanuuksiin

Yhteiskuntavastuualueen kumppanuudet ovat lisääntymässä, mutta perinteisestä hyväntekeväisyydestä, kuten lahjoituksista, on siirrytty suoraan sisällölliseen kumppanuuteen. Myös YK:n 2030-tavoitteet tukevat lisäkumppanuuksia.

Kumppanuuksien on liityttävä tavalla tai toisella suoraan liiketoiminnan strategisiin tavoitteisiin, ja sen avulla halutaan kehittää yrityksen toimintaa. Esimerkkejä tällaisista tavoitteista ovat hankintaketjun auditointi, perheystävällinen työpaikka, Green Office tai kiertotalous.

Vastuuviestinnässä eletään tunteen aikakautta

Yritysten arvot, joissa usein on mukana vastuullisuus, ovat tulleet voimakkaasti osaksi yritysten markkinointia ja viestintää. Brändit ottavat yhteiskunnallisesti kantaa – etenkin kuluttamisen muutokset kannustavat tähän.

Vastuuviestinnässä eletään nyt tunteen aikakautta: pelkästä numeroraportoinnista halutaan monipuoliseen, tunteita herättävään markkinointiviestintään. Tässä tunnistetaan radion rooli.

Osa yrityksistä toteuttaa vastuuviestintää osana viestintää ja brändimarkkinointia, mutta suurin osa mainitsee, ettei vielä viesti etenkään kansalaisille yritysvastuuteemoista tarpeeksi.

Med toimii kohtaamispaikkana toisilleen sopiville yhteistyökumppaneille

Järjestöt siis kaipaavat yhteiskunnalliseen työhön lisää resursseja kumppanuuksista, ja yritykset toivovat liiketoimintaansa yhteistyötä, jossa näkyvät yrityksen arvot.

Ratkaisuksi tähän RadioMedia on luonut uuden palvelukokonaisuuden nimeltä MED, jonka tehtävänä on tuoda yhteen yrityksiä ja järjestöjä, fasilitoida yhteistyötä sekä parantaa vaikuttavuutta jo olemassa oleville kumppanuuksille.

MED on kohtaamispiste, jossa hyvää tekevät järjestöt ja yritykset voivat kohdata niin, että se välittyy myös julkisuuteen ja kansalaisille. MEDin avulla yritykset saavat myös helposti oman yritysvastuuviestinsä välitettyä kaikkien kaupallisten radiokanavien avulla suomalaisten korvien kautta heidän sydämiinsä.

”Tavoitteena on tuoda yhteen ne, jotka haluavat ja pystyvät muuttamaan maailmaa”, Juhana Häkkinen RadioMediasta kertoo.

Med tarjoaa valmiin yhteistyömallin ja valmiit viestintäkanavat

RadioMedialla on dialogin järjestämiseen jo valmiit keinot, sillä käytössä on yli sata radiokanavaa sekä verkkonäkyvyyttä tunnettuuden ja vuorovaikutuksen luomiseksi. MEDin viestintä pohjautuu radiokampanjan luontiin, ja kampanjan avulla yhteistyökumppanuuksista tai yritysvastuusta voidaan viestiä tehokkaasti.

Käytännössä MED tarjoaa kaksi eri vaihtoehtoa yhteistyöstä kiinnostuneille yrityksille: joko aiemman kumppanuuden näkyvyyden vaikuttamisboostin tai maailmaa muuttavan uuden kumppanuuden luonnin MEDin kautta.

”Tuplaamme aiemman kumppanuuden vaikutukset viestinnällä radiossa ja verkossa. Etsimme ja tuomme yhteen myös uusia kumppanuuksia – olennainen aihealue kerrallaan”, Juhana Häkkinen täsmentää.

Med viestii kansalaisten, yritysten sekä järjestöjen välillä

RadioMedia selvittää yritysten puolesta, mitkä aiheet ja toimijat kiinnostavat kansalaisia. Arvot, jotka viime aikoina ovat erityisesti nousseet esiin, ovat olleet muun muassa lasten ja nuorten hyvinvointi, perheystävällinen työelämä, syrjäytymisen ehkäisy, työssä jaksaminen ja hyvinvointi, ”design for all”, kiertotalous ja luonnonsuojelu.

Järjestöiltä kysyttäessä on viesti yhteistyön toiveesta ollut yhtenäinen: valtiollisen rahoituksen pienentyessä tarvetta on uusille kumppanuuksille ja osaamiselle. Järjestötoiminta koetaan kiinnostavana yleisesti, mutta resursseja tarvitaan. Järjestöissä uskotaankin, että Amerikan mallin yritysyhteistyö tekee jo kovasti tuloaan myös suomalaiseen yhteiskuntaan. Yhteistyön toivotaan olevan aitoa ydintoimintaa järjestölle eikä vain päälle liimattuja hankkeita.

Yritykset kertovat puolestaan vastuullisen toiminnan olevan nykyisin osa yrityksen strategiaa, ja yritysvastuun ja siitä viestimisen teemat ovat entistä vahvemmin liitoksissa liiketoiminnan ytimeen. Sosiaalisen vastuun kokonaisuus ja monimuotoisuus nousevat vahvoina teemoina ympäristön ja taloudellisen kestävyyden rinnalle.

Yritysten toiveissa on viestiä vastuullisuudesta kansalaisille ja kuluttajille aktiivisemmin sekä tunnetasolla voimakkaammin. Verkostojen ja kolmannen sektorin todellisten kumppanuuksien roolin nähdään jatkossa kasvattavan merkitystään. Pelkkä rahallinen tukeminen ja sponsorointi ovat laskussa.

RadioMedia haluaa auttaa parhaiden kumppanien tunnistamisessa ja uusien mahdollisuuksien avaamisessa. RadioMedia hoitaa yksinkertaiset mutta luotettavat yhteistyösopimukset ja projektin askeleet kumppanuuden aloittamiseksi.

Lisätietoja

Juhana Häkkinen

Sales Director juhana.hakkinen@radiomedia.fi 050 340 8960