RadioMedian antama lausunto tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta

Edunvalvonta
30.1.2023

RadioMedia on antanut lausunnon Liikenne- ja viestintävaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta.

RadioMedia keskittyy lausunnossa täydentävään hallituksen esitykseen (HE 313/2022 vp), joka on vastaus perustuslakivaliokunnan esittämiin huoliin (PeVL 58/2022 vp) sekä radio- ja tv-lähetysten edelleen lähettämiseen ja oikeuksien tasapainoiseen toteutumiseen valiokunnan pyytämin tavoin.

Keskeiset viestit

1) Verkkolähetysdirektiivin voimaansaattamisella ei ole ollut tarkoitus muuttaa Suomen radio- ja televisiomarkkinan toimivaa nykytilaa. Hallituksen esitys radio- ja tv-lähetysten edelleen lähettämisestä ja suorasta siirrosta (25 h ja 25 m §) aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta, ja näin ollen sillä voi olla merkittäviä negatiivisia vaikutuksia av-alan markkinoihin ja sen arvoketjuihin. Näin ollen edelleen lähettämistä koskevaan 25 h §:ään tulee lisätä tarkentava 5 momentti, jossa todetaan ettei, ohjelmasignaalin jakelijan lähettäjäyritykselle tarjoamaa teknistä tapaa lähettäjäyrityksen lähetyksen vastaanoton varmistamiseksi tai parantamiseksi pidetä edelleen lähettämisenä. Suoraa siirtoa koskevaan säännökseen 25 m §:ään tulee lisätä uusi 2 momentti, jossa todetaan, että suora sopiminen on ensisijainen tapa sopia oikeuksista.

2) Mitä tulee oikeuksien tasapuoliseen toteutumiseen, RadioMedia katsoo, että:

a. teosten käyttö opetuksen havainnollistamisessa (14 a § 2 mom.) ei ole tasapainoinen eri perusoikeuksien välillä, vaan alkuperäisen hallituksen esityksen 14 a §:n 2 momenttiin sisältyneen korvausoikeuden poistaminen on merkittävä heikennys tekijöiden asemaan ja vastoin DSM-direktiivin tarkoitusta tekijöiden aseman vahvistamisesta, ja näin ollen 2 momentin kirjaus tulee palauttaa;

b. jotta esitys ei johda kohtuuttomuuteen omaisuuden suojan kannalta, alkuperäistä hallituksen esitystä ja täydennystä tulee tarkentaa niin, että sisältöpalvelu voisi kieltää teosten kappaleen valmistaminen kaupallista tiedonlouhintaa (13 b § 1 mom.) varten kirjaamalla kielto palvelun käyttöehtoihin;

c. täydentävän esityksen 6 a luku verkkosisällönjakopalveluista on yleisesti ottaen tasapainoinen ja linjassa DSM-direktiivin kanssa. Huomiot Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiosta C-401/19 ovat perusteltuja. DSM-direktiivin 17 artikla on kokonaisuus, jossa palveluntarjoajien, käyttäjien ja oikeudenhaltijoiden oikeudet ja edut ovat tasapainossa, jolloin kokonaisuudesta ei voi erottaa osia tai lisätä osia ilman, että oikeuksien tasapaino muuttuu. Näin ollen DSM-direktiivin sisältymätön 55 j § tulee poistaa.

Artikkeliin liitetty henkilö

Anna Paimela

Edunvalvonnan johtava asiantuntija anna.paimela@radiomedia.fi 040 164 8626