Radio Helsinki uudistuu – musiikkipäälliköksi Henri “Paperi T” Pulkkinen

Ra­dio Hel­sin­ki uu­dis­tuu. Uu­si oh­jel­ma­kart­ta jul­kais­taan ys­tä­vän­päi­vä­nä 14­.2­. Pit­kä­ai­kai­nen Ra­dio Hel­sin­gin toi­mit­ta­ja Hen­ri Pulk­ki­nen on ni­mi­tet­ty Ra­dio Hel­sin­gin mu­siik­ki­pääl­li­kök­si.

“O­len ai­van me­huis­sa­ni sii­tä, mi­tä kaik­kea olem­me juo­ni­neet. Mi­kä pa­ras­ta, koh­ta ih­mi­set pää­se­vät kuu­le­maan ja nä­ke­mään sen kai­ken”, Ra­dio Hel­sin­gin si­säl­tö­joh­ta­ja Ma­ria Vei­to­la iloit­see.

Pit­kä­ai­kai­nen Ra­dio Hel­sin­gin toi­mit­ta­ja Hen­ri Pulk­ki­nen on ni­mi­tet­ty Ra­dio Hel­sin­gin mu­siik­ki­pääl­li­kök­si. Pulk­ki­nen vas­taa ka­na­van mu­sii­kil­li­ses­ta lin­jas­ta. “E­del­li­nen va­ki­tui­nen työ­so­pi­mus mi­nul­la on­kin ol­lut kym­me­nen vuot­ta sit­ten vi­deo­vuok­raa­mos­sa. Nyt kä­vi näin. Mis­sään ei kuu­le niin pal­jon hy­vää mu­siik­kia kuin Ra­dio Hel­sin­gis­sä, ja aion teh­dä sii­tä vie­lä­kin pa­rem­paa.”

Li­ve­la­bo­ra­to­rio Oy os­ti lo­ka­kuus­sa 2016 Ra­dio Hel­sin­gin lii­ke­toi­min­nan. Yh­tiö pyö­rit­tää G Li­ve­lab -k­lu­bia, ja si­säl­töä tuo­te­taan jat­kos­sa yh­teis­toi­min: nyt klu­bil­la on oma ra­dio ja ra­diol­la oma klu­bi.

Ra­dio Hel­sin­gin toi­mi­tus muut­taa al­ku­vuo­des­ta Pik­ku Ro­ban ja Yr­jön­ka­dun kul­maan. Si­säl­lön li­säk­si myös Ra­dio Hel­sin­gin il­me, ul­ko­asu ja nettisivut uu­dis­tu­vat. Tuo­mo & Mar­kuk­sen sä­vel­tä­mien ka­na­va­jing­le­jen uu­si­na spiik­ki­ää­ni­nä kuul­laan Pau­la Ve­sa­laa ja Ola­vi Uu­si­vir­taa.

Lähde: Radio Helsinki