Radio Helsingin liiketoiminta siirtyy Livelaboratorio Oy:lle

G Li­ve­la­bin toi­min­taa pyö­rit­tä­vä Li­ve­la­bo­ra­to­rio Oy on teh­nyt esi­so­pi­muk­sen Ra­dio Hel­sin­gin lii­ke­toi­min­nan os­ta­mi­ses­ta Kau­pun­ki­ta­ri­nat Oy:l­tä. Yri­tyk­sen taus­tal­la on Muu­sik­ko­jen liit­to.

”Ra­dio Hel­sin­gil­lä on tär­keä paik­ka mo­ni­muo­toi­sen mu­siik­ki- ja kau­pun­ki­kult­tuu­rin ää­nen­kan­nat­ta­ja­na, ja si­tä ha­lu­taan en­ti­ses­tään vah­vis­taa”, to­teaa Li­ve­la­bo­ra­to­rio Oy:n hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Ah­ti Vänt­ti­nen. ”On­kin osu­vaa, et­tä juu­ri muu­si­kot ovat kat­to­jär­jes­tön­sä kaut­ta mu­ka­na pe­las­ta­mas­sa ka­na­van toi­min­taa.”

”Tä­mä on erit­täin luon­te­va rat­kai­su”, iloit­see Kau­pun­ki­ta­ri­nat Oy:n hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja To­mi Ruo­ti­mo. ”Ra­dion uu­si ko­ti so­pii hy­vin ka­na­van toi­min­ta­ideo­lo­giaan ja se on myös erin­omai­nen paik­ka kas­vaa ja ke­hit­tyä mo­ni­muo­toi­sen kau­pun­ki­kult­tuu­rin sa­nan­saat­ta­ja­na.”

Ra­dio Hel­sin­gin jat­kon tar­kem­mis­ta yk­si­tyis­koh­dis­ta tie­do­te­taan myö­hem­min. Suun­ni­tel­mis­sa on luo­da uu­den­lai­sia si­säl­tö­mal­le­ja hyö­dyn­tä­mäl­lä G Li­ve­la­bia ja sen tar­joa­mia mah­dol­li­suuk­sia ra­dion teos­sa.

Elo­kuus­sa toi­min­tan­sa aloit­ta­nut G Li­ve­lab on uu­si, mu­sii­kin eh­doil­la ra­ken­net­tu klu­bi­ti­la, jos­sa on 180 asia­kas­paik­kaa. G Li­ve­la­bia hal­lin­noi han­ket­ta var­ten pe­rus­tet­tu Li­ve­la­bo­ra­to­rio Oy, jon­ka toi­mi­tus­joh­ta­ja­na toi­mii Tan­ja Doug­lass ja omis­ta­ja­na Muu­sik­ko­jen liit­to. Li­ve­la­bo­ra­to­rio Oy:n hal­li­tuk­seen kuu­luu jouk­ko ko­ti­mai­sen mu­siik­ki­ken­tän vai­kut­ta­jia. Hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­vat Ah­ti Vänt­ti­nen (pj), Mar­kus Nor­denst­reng, Juk­ka Per­ko, Mai­ja Vilk­ku­maa, Min­na Pen­so­la, Mat­ti Lap­pa­lai­nen, Ma­ri Kärk­käi­nen ja Mat­ti Ni­ves.

Lähde: Radio Helsinki