Kohtuullista korvausta koskevalle erityissääntelylle ei tarvetta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt kirjallisia lausuntoja tekemästään selvityksestä. Tekijänoikeuslakiin esitetään lisättäväksi uusi erityissäännös kohtuullisesta korvauksesta. 

RadioMedia ei näe tarvetta uudelle erityissäännökselle.

Tekijänoikeussopimuksiin sovelletaan yleisiä sopimusoikeuden kohtuullistamista koskevia normeja, päällimmäisenä oikeustoimilain 36 §. Voimassaoleva laki mahdollistaa siis jo nykyisellään kohtuuttomiin sopimusehtoihin puuttumisen. Keinot ovat jo olemassa.  

Ennen lainsäädäntövalmisteluun ryhtymistä tulisi aina selvittää sääntelyn todellinen tarve. Tässä asiassa olennaista on ensinnäkin erottaa todellinen kohtuuttomuus koetusta kohtuuttomuudesta. Lisäksi erityissääntely edellyttää aina yksittäistapauksia laajempaa ongelmaa. Nyt ongelman laajuudesta ei ole näyttöä. Esimerkiksi oikeustapauksia korvausten kohtuullisuudesta ei ole.  

Kohtuullista korvausta koskevalle keskustelulle on ollut leimallista  oletus siitä, että tekijä olisi aina heikommassa neuvotteluasemassa toiseen osapuoleen nähden. Näin ei käytännössä suinkaan ole. Neuvottelutilanteet vaihtelevat ja niin myös osapuolien neuvotteluasema. Lainsäädännössä ei voida olettaa asioita. Sääntely tulee olla neutraalia kaikkien osapuolien kannalta.

Lainsäädännöllisten toimien sijaan RadioMedia kannattaa toimia neuvottelukulttuurin parantamiseksi niissä sopimustilanteissa, joissa ongelmia on nähtävissä. Se olisi kaikkien osapuolien edun mukaista. Neuvottelukulttuuriin liittyvät haasteet tuodaan selvityksessä useaan otteeseen esille.

RadioMedian koko lausunto on luettavissa täältä.