EU-hankkeita maaliin – läpinäkyvyysvelvoitteita radioyhtiöille

Edunvalvonta
30.5.2024

Useampi EU-tason lainsäädäntöhanke on tullut päätökseen. Muun muassa asetus poliittisen mainonnan läpinäkyvyydestä ja kohdentamisesta, eurooppalainen medianvapaussäädös ja tekoälysäädös ovat hyväksytty ja niiden soveltaminen alkaa asteittain tulevien vuosien aikana.

Poliittista mainontaa ja medianvapautta koskeva säädökset

Poliittisen mainonnan läpinäkyvyyttä ja kohdentamista koskevan asetuksen on tarkoitus turvata vaalien luotettavuutta, avointa demokraattista keskustelua ja kansalaisten mahdollisuutta tunnistaa poliittiset mainokset ja niiden taustalla olevat tahot. Asetuksen mukaan poliittisiin mainoksiin on liitettävä avoimuusmerkintä ja helposti saatavilla oleva avoimuusilmoitus. Niissä on selkeästi määritettävä mainokset poliittisiksi ja annettava niistä tietyt olennaiset tiedot, kuten tiedot rahoittajasta, kyseessä olevista vaaleista tai kansanäänestyksestä, maksetuista rahamääristä ja mahdollisten kohdentamistekniikoiden käytöstä. Asetus tulee pääosin sovellettavaksi syksyllä 2025, mutta syrjimättömyysvaatimus eli se, että mainostilan tarjoamista ei voida rajoittaa yksinomaan poliittisen mainonnan rahoittajan asuin- tai sijoittautumispaikan perusteella, koskee jo tulevia kesän 2024 EU-vaaleja.

Eurooppalaisella medianvapausäädöksellä (Media Freedom Act, MFA) turvataan tiedotusvälineiden toimituksellinen riippumattomuus, vapaus ja moniarvoisuus EU:ssa. Asetus sisältää säännökset muun muassa julkisen palvelun tiedotusvälineiden valvonnasta, tiedotusvälineiden omistussuhteista, valtion ostaman mainonnan läpinäkyvyydestä, toimittajien riippumattomuuden suojelemisesta ja tiedotusvälineiden keskittymisestä. Asetuksella perustetaan EU:hun riippumaton mediapalvelulautakunta, joka koostuu kansallisista media-alan viranomaisista. MFA astui voimaan toukokuun alkupuolella ja sitä sovelletaan pääosin elokuusta 2025.

Radiomedia suhtautui varauksellisesti molempiin asetusehdotuksiin niiden mukanaan tuoman lisääntyneen hallinnollisen taakan vuoksi. Edunvalvontatyössä saavutettiin kuitenkin torjuntavoittoja, ja esimerkiksi parlamentin ehdotukset julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden mandaatin laventamisesta ja määrälliset rajoitukset siihen, kuinka paljon viranomaiset voivat ostaa ilmoitustilaa, hylättiin.

Tekoälysäädös

Osana digitaalista strategiaansa EU haluaa säädellä tekoälyä varmistaakseen, että tätä innovatiivista teknologiaa käytetään ja kehitetään parhaalla mahdollisella tavalla. Toukokuussa 2024 lopullisesti hyväksytyllä tekoälysäädöksellä pyritään varmistamaan, että EU:ssa käytetyt tekoälyjärjestelmät ovat turvallisia, läpinäkyviä, jäljitettäviä, tasa-arvoisia ja ympäristöystävällisiä. Uusissa säännöissä asetetaan velvoitteita tekoälyjärjestelmien valmistajille ja käyttäjille riippuen niiden aiheuttaman riskin suuruudesta. Esimerkiksi tekoälyn tuottama teksti, jonka tarkoituksena on tiedottaa yleisölle yleistä etua koskevista asioista, on merkittävä keinotekoisesti tuotetuksi. Tämä koskee myös syväväärennöksinä (deep fake) pidettävää ääni- ja videosisältöä. Tällaiset läpinäkyvyysvelvoitteet, kuten valtaosa muistakin säännöksistä, tulevat sovellettavaksi kahden vuoden kuluttua, kesäkuussa 2026.

Vaikka yksittäisen yhtiön kannalta tekoälysäädös voi tuoda uusia läpinäkyvyysvelvoitteita, media-alan kannalta lopputulos oli pääosin myönteinen, sillä asetus esimerkiksi velvoitteet tekoäly-yhtiöt kertomaan yksityiskohtaisella yhteenvedolla tekijänoikeudella suojattujen aineistojen käytöstä tekoälyn kouluttamisessa ja antaa oikeudenhaltijoille mahdollisuuden käyttää kielto-oikeuttaan aineistoihin.

EU-vaalit edessä

Media-alan päätavoitteet kesäkuun eurovaalien jälkeen muodostettavan Euroopan komission työohjelmaan ovat tiedon huoltovarmuuden edistäminen ja kilpailun tasapuolistaminen. Ne parantavat Euroopan kokonaisturvallisuutta ja omavaraisuutta. Tuemme myös tavoitetta paremmasta sääntelystä. On tärkeää varmistaa, että nykyinen lainsäädäntö saadaan toimeenpantua täysimääräisesti, ja että säädöshankkeiden vaikutukset niin yritysten kuin koko Euroopan kilpailukykyyn ja hallinnolliseen taakkaan arvioidaan tarkasti. Radiomedia tekee EU-vaikuttamista yhteistyössä Medialiiton ja kaupallisten radioiden eurooppajärjestön, AER:n, kanssa.

Lisätietoja

Anna Paimela

Edunvalvonnan johtava asiantuntija anna.paimela@radiomedia.fi 040 164 8626