Edunvalvojan vuosi

Edunvalvonta
30.1.2023

RadioMedian edunvalvonnan johtava asiantuntija Anna Paimela käy kirjoituksessaan läpi, mitä kaikkea edunvalvontavuonna 2022 tapahtui.

Artikkeliin liitetty henkilö

Anna Paimela

Edunvalvonnan johtava asiantuntija anna.paimela@radiomedia.fi 040 164 8626

RadioMedian edunvalvonnan päätavoite on turvata kaupallisen radion elinvoimaisuus myös jatkossa. RadioMedia edustaa suomalaisia kaupallisia radioita keskusteltaessa lainsäätäjien, virkamiesten ja muiden sidosryhmien kanssa. Varmistamme, että kaupallisen radion näkökulma tulee kuulluksi, ja että radion toimintaympäristön sääntelyyn osallistuvilla tahoilla on käytössään riittävät tiedot päätöksentekonsa tukemiseksi. 

Kotimainen sisällöntuotanto, luovuus ja uudet media-alan innovaatiot ovat tulevaisuuden menestystekijöitä. Niiden vahvistamiseksi tarvitaan reilu ja tasapuolinen toimintaympäristö, joka koskee yhtä lailla sekä kaupallisia, valtiollisia että kansainvälisiä mediayhtiöitä. RadioMedian edunvalvonta työskentelee sen eteen, että laadukkaasti toimivalla kaupallisella radiolla on jatkossakin keskeinen rooli suomalaisen kulttuurin ja tiedonvälityksen lähteenä muiden medioiden ohella. 

Suomessa toimimme tiiviissä yhteistyössä Medialiiton kanssa, kun taas EU-hankkeissa toimimme erityisesti eurooppalaisten radioiden kattojärjestön, Association of European Radios (AER), kanssa. Yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää, sillä suuri osa edunvalvojan työstä on kirkastaa valtavasta informaatiomassasta toimialalle merkitykselliset asiat.  

Pyrimme ymmärtämään, analysoimaan ja näkemään kulman taakse. Teemme vaikuttamista avoimesti ja rakentavasti – ei piilossa tai räksyttäen.

Alla katsaus, mitä edunvalvonnassa käsiteltiin vuonna 2022:

Tammikuu 2022

Teemme ennakkoarviointipyynnön Yleisradion hallintoneuvostolle audio on demand -palveluihin, erityisesti podcasteihin liittyen. Ennakkoarviointimenettelyn kautta Ylen hallintoneuvosto valvoo yleisradiopalveluiden sisältöä eli laatunormien toteutumista. Menettelyssä hallintoneuvosto varmistaa, että julkisen palvelutehtävän rajaus on toteutettu siten, että se vastaa demokraattisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin. Merkittäviä uusia palveluita arvioidaan suhteessa julkiseen palveluun ja viestintämarkkinoiden kokonaisuuteen. Tavoitteenamme on, että ennakkoarvioinnin myötä julkisen palvelun rajanveto selkeytyisi ja julkisen palvelun erottuvuus kaupallisista AOD-palveluista kasvaisi.  

Nettiradio.fi -palvelua koskeva oikeudenkäynti alkaa usean vuoden prosessin jälkeen. Jutussa on kyse siitä, että vastaaja ohjasi ilman lupaa nettiradio.fi -sivustolle 109 suomalaisen radiokanavan internetradioiden suorat lähetykset niin, että radiolähetyksiä oli pystynyt kuuntelemaan hänen hallitsemaltaan sivustolta poistumatta radiokanavan sivustolle. 

Helmikuu 2022

Pohdimme, mihin suuntaan EU:n digihankkeet, digitaalisia palveluita koskeva säädös (DSA) ja digitaalisia markkinoita koskeva säädös (DMA), etenevät, ja mikä on niiden vaikutus radiotoimialalle ja vasta kehittymässä olevalle digitaaliselle audiomarkkinalle. Pyrimme vaikuttamaan EU-päättäjiin ja virkamiehiin, ja korostamme viesteissämme, että DMA-lainsäädäntöhankkeen tulee huomioida eurooppalaisen audio- ja radiotoimialan tasapuoliset kilpailuedellytykset sisällyttämällä digitaaliset ääniavustajat (virtuaaliset avustajat) nimenomaisesti osaksi uutta sääntelyä. Digitaaliset ääniavustajat toimivat kirjaimellisesti portinvartijoina ja voivat ohjata käyttäjiä omiin radionkaltaisiin palveluihinsa. Oikeudellisen epävarmuuden välttämiseksi on kriittistä, että digitaaliset ääniavustajat listataan yhtenä ydinalustapalveluna Euroopan parlamentin kannan mukaisesti.  

Digitan asemaa huomattavan markkinavoiman yhtiönä käsitellään Traficomissa. Lausumme asiassa. Toteamme, että Digita on markkinoilla ainoa toimija, joka voi tarjota valtakunnallisia radion lähetyspalveluita, ja siten se voi esittää kilpailullista tasoa korkeampaa hinnoittelua. Tämä voi johtaa siihen, että radiotoimijat joutuvat rajoittamaan ohjelmatarjontaansa, kanavavalikoiman määrää ja monipuolisuutta tai kanavien väestöpeiton laajuutta. Digitan esittämät sitoumukset radiolähetyspalveluiden hintojen kohtuullisuuden osalta eivät ole riittäviä, joten sen osalta on tarpeen asettaa lisävelvollisuuksia HMV-päätöksessä. 

Maaliskuu 2022

Käymme RadioMedian varainhankinnan kanssa läpi, millaisia käytännön vaikutuksia poliittisen mainonnan läpinäkyvyyteen ja kohdentamiseen liittyvällä sääntelyllä voisi olla RadioMedian ja jäsenyhtiöiden toimintaan. EU-tason ehdotuksella pyritään ennen kaikkea edistämään poliittisen mainonnan sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa vahvistamalla yhdenmukaistetut säännöt poliittisen mainonnan ja siihen liittyvien palvelujen läpinäkyvyyden takaamiseksi. Ehdotus lisäisi merkittävästi esimerkiksi läpinäkyvyysvelvoitteita. Huolenamme on, että läpinäkyvyysilmoitus nakertaisi radiokanavien mainosinventaaria ja -tuloja ja tekisi kuuntelukokemuksesta huonomman. Tämä puolestaan voisi edelleen kiihdyttää mainoseurojen siirtymistä globaaleille verkkoalustoille, joissa ongelmat, kuten vaaleihin vaikuttaminen, disinformaatio ja mikrotargetointi, ovat alun perin ilmenneet. Katsomme, että tässäkin hankkeessa on tärkeää painottaa audiomainonnan erityispiirteitä ja tasapuolisia kilpailuedellytyksiä, ja pyrkiä siihen, että hallinnollinen taakka olisi mahdollisimman kevyt. 

DMA:n osalta kantautuu positiivisia uutisia – näyttää siltä, että virtuaalisia ääniavustajia koskeva viestimme on menossa läpi! 

Kuukausi huipentuu RadioGaalaan. Olen mukana ensimmäistä kertaa, ja olen vaikuttunut siitä, kuinka hieno tunnelma tapahtumassa on. Ukrainan sota on kuitenkin aiheellisesti mukana monen juhlapuheessa.   

Huhtikuu 2022

Aloitamme työstämään hallitusohjelmatavoitteitamme. Ensimmäiset pääteemat löytyvät nopeasti, sillä monesta teemasta on viestitty koko toimikauden ajan. Sen lisäksi, että haluamme varmistaa, että mainonnan sääntely on kohtuullista ja kilpailuedellytykset tasapuolisia, haluamme edesauttaa digitaalisen audion tuottamista ja kuuntelua laskemalla arvonlisäveroa. Tällä hetkellä podcastien kuuntelu ja radiolähetysten vastaanotto ovat korkeimmassa alv-kategoriassa, ja katsomme, että keventämällä verotusta edistettäisiin tiedonvälitystä ja kulttuuria kilpailu- ja välineneutraalilla tavalla sekä luotaisiin radiotoimialalle uusia liiketoimintamahdollisuuksia.  

Lisäksi haluamme nostaa esiin huolen siitä, että korkeat jakelukustannukset uhkaavat radio-ohjelmistojen lähettämistä haja-asutusalueilla. Haluamme kannustaa uutta hallitusta etsimään keinoja, joilla voitaisiin varmistaa, että jokaisella olisi mahdollisuus saada tasapuolisesti tiedonvälitystä riippumatta asuinpaikastaan ja siitä, osaako ja onko mahdollisuutta käyttää digitaalisia palveluita.  

Toukokuu 2022

Tekijänoikeuslakiuudistus on ollut vireillä kuukausitolkulla. RadioMedia on kuultavana tekijänoikeuslakiuudistuksesta sivistysvaliokunnassa ja liikenne- ja viestintävaliokunnassa huhtikuussa annetusta hallituksen esityksestä. Ensimmäistä kertaa eduskunnassa koronan jälkeen!  

Eduskunnan kiilteleviltä käytäviltä palaan kotikonttorille kuuntelemaan aikuisviihdemainonnan spotteja. Kehotan karsimaan lelut ja ähkimiset. Työstämme pienryhmässä uutta linjausta lapsille sopimattomaan mainontaan liittyen. Haluamme toimia vastuullisesti, mutta toisaalta puolustaa oikeutta mainostaa tuotteita, joita voi laillisesti myydä. Tasapainottelemme tämän välillä ja viemme ehdotuksen hallituksen käsiteltäväksi.   

Nettiradio ja Lyrics-jutussa saadaan tuomio. Tuomioistuin katsoi sivustojen ylläpitäjänä toimineen miehen syyllistyneen tekijänoikeusrikokseen ja tuomitsi tämän kuuden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Lisäksi hänen hallitsemillaan sivustoilla Lyrics.fi ja Lyrics.com olevat musiikkikappaleiden sanoitukset määrättiin hävitettäväksi, samoin kuin Nettiradio.fi -sivustolla olevat, asianomistajien radiokanavien radiolähetysten hyper-, URL- ja muut vastaavat linkit määrättiin saatettavaksi käyttökelvottomiksi tai poistettavaksi. Rangaistuksen lisäksi tuomittu velvoitettiin maksamaan oikeudenhaltijoille 250 000 euroa hyvitystä ja korvauksia selvitys- ja valvontakuluista sekä oikeudenkäynnistä yhteensä noin 16 500 euroa. (Myöhemmin kesällä saatiin tietää, että vastaaja valitti tuomiosta, joten ko. tuomio ei ole lainvoimainen). 

Kesäkuu 2022

RadioMedian hallitus hyväksyy linjauksen lapsille sopimattomasta mainonnasta. Lisäksi käymme keskustelua hallitusohjelmatavoitteista. Keskustelemme mediapolitiikan tärkeydestä, ja toteamme, että tällä hetkellä yhdelläkään ministerillä, muulla poliitikolla tai viranhaltijalla ei ole kokonaiskuvaa Suomen median tilanteesta, vaan mediaan liittyvä sääntely on hajallaan eri ministeriöissä. Hallituksen tulisikin asettaa esimerkiksi mediapoliittinen ministerityöryhmä, joka varmistaa, etteivät yksittäiset säädöshankkeet ainakaan heikennä median elinvoimaisuutta. Mediapolitiikan avulla tulee taata median toimintaedellytykset, turvata kansalaisten tiedonsaanti, mahdollistaa toimiva demokratia ja vahvistaa henkistä huoltovarmuutta. 

Traficom julkaisee ohjelmistotoimilupia koskevan täydennyskierroksen. 

Heinäkuu 2022

RadioMedialaiset lomailevat, kuten lähes koko muu Suomi. Ehkä ensi vuonna Suomi Areenaan? 

Elokuu 2022

RadioMedian hallitus päättää hallitusohjelmatavoitteista. Haluamme turvata radion aseman mainosmarkkinoilla ja varmistaa tasapuoliset kilpailuedellytykset, alentaa kuuntelun arvonlisäveroa, tukea jakelua haja-asutusalueilla sekä vahvistaa media-alan toimintaedellytyksiä mediapolitiikan kautta. Käynnistämme tavoitteista viestimisen.  

Syyskuu 2022

Lausumme jälleen Digitaa koskevassa HMV-asiassa. Jos aiemmin esittämäämme enimmäishintaa ei aseteta, on ehdottoman tärkeää, että Digita velvoitetaan esittämään eritelty ja riittävän yksityiskohtainen hinnasto. Kustannussuuntautuneisuutta voidaan arvioida ainoastaan avoimen, yksityiskohtaisen ja vertailtavissa olevan informaation perusteella. Traficomin tulee varmistua siitä, että sillä on valvontatehtävää suorittaessaan käytössään riittävästi tietoa niin Digitan kustannuksista kuin vertailutietoa vastaavan tehokkaan toimijan kustannuksista. Tämä on edellytys sen arvioimiseksi, onko Digita täyttänyt sille asetetut vaatimukset eli noudattanut kustannussuuntautunutta hinnoittelua tehokkuus huomioiden. Tämän lisäksi Traficomin tulee pystyä varmistumaan siitä, että sillä on myös käytännössä riittävät keinot tarvittaessa myös tarkistaa, että sen saamat tiedot ovat oikeat, täsmälliset ja riittävät. Esitämme, että edellä mainittu huomioidaan jo HMV-päätöksessä. 

Osallistumme radion eurooppalaisen kattojärjestön, AER:n, kokoukseen Brysselissä. Ei vain palluroita etäkokouksen ruudulla, vaan ihkaoikeita ihmisiä! AER:n asiantuntijat seuraavat EU-lainsäädäntöhankkeita tiiviisti ja vaikuttavat Brysselin päättäjiin. Tähän emme Suomesta käsin itse pystyisi. Kokouksen tour de table -osuudessa saamme myös arvokasta tietoa toisten maiden tilanteesta – siitä, miten radiolla kaupallisesti menee ja millaisia teemoja edunvalvonnassa on esillä kussakin maassa. 

Lokakuu 2022

Yleisradion AOD-palveluita koskeva ennakkoarviointi tulee lausunnolle. Tuomme lausunnossamme esiin, että Suomessa AOD-markkina on vasta kehittymässä. Ylen yhteiskunnallista vastuuseen kuuluu muun ohella vastuu olla aiheuttamatta kohtuutonta haittaa mediamarkkinoiden toimivuudelle. Ylen toimintaa tulisi tarkastella jatkuvasti osana muuttuvaa mediakenttää, jolloin julkisen palvelun toimijan ei tulisi kilpailla kaupallisia toimijoita vastaan, vaan täydentää sisältötarjontaa moniarvoisemmaksi kuin mihin markkinaehtoisesti on mahdollisuus. Tämä olisi kaikkien etu. 

Nauhoitamme Radioelämää -podcastin yhdessä Steffin ja Medialiiton elinkeinopolitiikan johtaja Riikka Tähtivuoren kanssa.  

Marraskuu 2022

Osallistumme Steffin kanssa AER kokoukseen, jossa pääsemme esittämään komission edustajalle eurooppalaisen radiotoimialan näkemyksen eurooppalaisesta medianvapaussäädöksestä. Jaamme huolen joidenkin maiden sananvapaustilanteesta, mutta nähdäksemme vapaata mediaa ei pidä säädellä. Aiemmin marraskuussa veimme samankaltaisia viestejä Suomen päättäjille. Lausunnossamme totesimme, että sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden tila on Suomessa erittäin hyvä, huolimatta media-alan suhteellisen kevyestä sääntelystä tai ehkä pikemminkin juuri sääntelyn keveyden ansiosta. Suomen varauksellinen suhtautuminen asetusehdotukseen on käsityksemme mukaan oikea. Suomen tulisi pyrkiä vähintäänkin minimoimaan uuden sääntelyn kielteisiä vaikutuksia kotimaisen media-alan oikeudelliseen toimintaympäristöön.  

Valtioneuvosto julkaisee periaatepäätöksen suomalaisesta demokratiapolitiikasta 2020-luvulla. Siinä annetaan vahva tuki hallitusohjelmatavoitteisiimme sisältyvälle mediapolitiikalle. Periaatepäätöksessä todetaan, että ”median toimintaedellytysten turvaaminen ja Yleisradion tärkeän tehtävän sekä yksityisen journalistisen median huomioiminen ovat mediapolitiikan keskiössä. Suomeen tarvitaan pitkäjänteistä, hallinnonalat ylittävää mediapolitiikkaa. Tämä auttaisi turvaamaan ammattimedian toimintaedellytykset. Hallinnonalat ylittävää mediapolitiikkaa koordinoimaan tulisi perustaa oma ministerityöryhmä.” Juurikin näin! 

Trafiom tekee päätöksen Digitan huomattavasta markkinavoimasta televisio- ja radiolähetyspalveluiden markkinoilla. Traficom asettaa Digitalle velvollisuuden noudattaa kustannussuuntautunutta hinnoittelua tehokkuus huomioiden radion antennikapasiteetin vuokrauksessa liitännäistoimintoineen päälähetysasemien mastoista sekä radiolähetyspalveluissa. 

Joulukuu 2022

Saamme tiedoksi Ylen hallintoneuvoston päätöksen, jossa se hyväksyy Ylen äänisisältöjen tarjoamisen internetissä. Hallintoneuvoston mukaan Ylen äänisisältöjen tarjonta internetissä on olennainen osa julkisen palvelun tehtävää. Ylen äänisisältöjen kilpailu- ja markkinavaikutukset jäävät vähäiseksi, eikä niitä voida pitää suhteettomina kyseessä olevien palveluiden tuottamaan julkiseen arvoon nähden.   

Ennakkoarviointiprosessi oli meille keino lisätä Ylen toiminnan läpinäkyvyyttä ja ennakoitavuutta. Pidämme tärkeänä hallintoneuvoston kannanottoa siitä, että Ylen tulisi kertoa etukäteen äänisisältöjen painopisteistään. Mediatarjonnan moniarvoisuuden ja sananvapauden kannalta on keskeistä, että yksityiset toimijat voivat aiempaa paremmin ennakoida julkisen palvelun sisältöä, sillä tämä mahdollistaa investoinnit AOD-palveluiden kehittämiseen. Koska kuluttaja- ja mainosrahoitteinen AOD-markkina on Suomessa vasta syntymässä, on myös olennaista, että Ylen AOD-palveluiden kilpailu- ja markkinavaikutuksia seurataan säännönmukaisesti myös jatkossa. 

Osallistun tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen, TTVK:n, syyskokoukseen. TTVK on RadioMedialle tärkeä yhteistyötaho, jonka tehtävänä on tukea jäsenorganisaatioidensa edustamien oikeudenhaltijoiden tekijänoikeuksien valvontaa puuttumalla aktiivisesti piratismiin sekä ehkäisevin keinoin että tekijänoikeuslain täytäntöönpanolla. TTVK edusti radioyhtiöitä myös Nettiradiota koskevassa oikeusjutussa.  

Vielä hallitusohjelmavaikuttamiseen liittyviä tapaamisia, viimeisiä tapaamispyyntöjä ja sähkökatkoihin valmistautumista.  

Katselen uuden vuoden ilotulituksia, ja toivon, että ensi vuosi olisi maailmalle parempi. Radio porskuttaa kyllä.  

Artikkeliin liitetty henkilö

Anna Paimela

Edunvalvonnan johtava asiantuntija anna.paimela@radiomedia.fi 040 164 8626