Ajankohtaista RadioMedian edunvalvonnassa

Edunvalvonta
30.1.2023

RadioMedian tekee jatkuvasti työtä sen eteen, että radion kilpailukyky säilyy ja toimintaympäristö säilyy radioalan kehitystä tukevana. Esittelemme edunvalvonnan ajankohtaisia asioita.

Digisäädökset sovellettavaksi asteittain 

Digipalvelusäädös (DSA) ja digimarkkinasäädös (DMA) astuivat voimaan marraskuussa 2022, mutta niiden soveltaminen alkaa vaiheittain vuosien 2023-2024 aikana. 

Digimarkkinasäädös asettaa EU:n alueella toimiville markkinoiden ”portinvartijoille” eli suurille asetuksessa määriteltyjä ydinalustapalveluita tarjoaville yrityksille velvoitteita ja kieltoja, joita niiden tulee noudattaa päivittäisessä toiminnassaan. Tavoitteena on varmistaa, etteivät digitaaliset markkinat keskity täysin suurimpien alustayritysten haltuun. Digipalvelusäädöksen tarkoituksena on suojata käyttäjiä laittomalta sisällöltä verkossa ja varmistaa käyttäjien perusoikeudet. Säädöksessä määritellään välityspalveluntarjoajille selkeät velvollisuudet ja vastuut.  

Asetukset ovat suoraan sovellettavaa oikeutta, mutta jäsenvaltioiden tulee säätää mm. toimivaltaisista viranomaisista, valvonnasta ja sovellettavista seuraamuksista. Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus DSA:n kansallista valvontaa ja toimeenpanoa koskevaksi lainsäädännöksi. DMA:n osalta komissio nimeää yritykset, joilla on velvollisuus noudattaa uusia kieltoja ja velvoitteita omissa ydinalustapalveluissaan. RadioMedia toimii yhdessä eurooppalaisen kattojärjestön, AER:n, kanssa varmistaakseen, että suurimmat virtuaaliset ääniavustajat ovat uuden sääntelyn piirissä. 

Tekijänoikeus- ja verkkolähetysdirektiivi kansallisesti voimaan 

Hallituksen esitys tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta annettiin eduskunnalle huhtikuussa 2022 ja täydentävä hallituksen esitys joulukuussa 2022. Muutosten tarkoituksena on saattaa Suomessa voimaan tekijänoikeus- ja verkkolähetysdirektiivi. Direktiiveillä edistetään digitaalisten teknologioiden käyttöä, teosten rajat ylittävää käyttöä, teosten laajempaa saatavuutta ja toimivia tekijänoikeusmarkkinoita.  

Olemme olleet asiasta kuultavana liikenne- ja viestintävaliokunnassa sekä sivistysvaliokunnassa keväällä 2022. Täydentävästä hallituksen esityksestä meitä kuultiin liikenne- ja viestintävaliokunnassa tammikuussa 2023. Keskeistä on, että varmistetaan, että verkkolähetysdirektiivin voimaansaattamisella ei muuteta Suomen radio- ja televisiomarkkinan toimivaa nykytilaa, ns. arvokuiluongelma korjataan, ja että direktiiveihin sisältymättömät kansalliset muutostarpeet siirretään ns. kakkospakettiin. 

Poliittisen mainonnan läpinäkyvyyttä ja kohdentamista koskeva asetusehdotus etenee EU:ssa 

Neuvosto hyväksyi joulukuussa 2022 valtuutuksensa (yleisnäkemys) neuvotella Euroopan parlamentin kanssa ehdotuksesta asetukseksi poliittisen mainonnan läpinäkyvyydestä ja kohdentamisesta. Ehdotuksella pyritään edistämään poliittisen mainonnan korkeita läpinäkyvyysvaatimuksia EU:ssa, rajoittamaan kohdennetun mainonnan käyttöä poliittisiin tarkoituksiin ja helpottamaan poliittisen mainonnan palvelujen tarjoamista ja valvontaa rajojen yli. Se auttaa torjumaan disinformaatiota, tiedon manipulointia ja sekaantumista vaaleihin ja turvaamaan avoimen demokraattisen keskustelun EU:n jäsenmaissa. Trilogineuvottelut uudesta asetuksesta on tarkoitus aloittaa vuoden 2023 alkupuolella, kun parlamentti on äänestänyt valtuutuksestaan. 

RadioMedian näkemyksen mukaan vaalimainonnan jatkuvuus yksityisesti rahoitetussa radiossa on turvattava. Päätoimittajavastuun alaisten journalistiseen itsesääntelyyn sitoutuneiden tiedotusvälineiden raportointi- ja muiden velvoitteiden tulisi olla mahdollisimman kevyitä. Poliittisen mainonnan määritelmä tulisi sitoa selvästi vaalimainontaan ja poliittisten puolueiden mainontaan.  

Tämänhetkinen käsittelyvaihe näyttäisi siltä, että uusi asetus ei ehdi voimaan ennen eduskuntavaaleja.   

Vaalit lähestyvät 

Eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2023. Perusrakenne hallituskauden lainsäädäntötyölle luodaan hallitusohjelmassa, josta neuvotellaan vaalien jälkeen. Jatkamme viestimistä hallitusohjelmatavoitteistamme tapaamalla poliitikkoja ja puolueiden hallitusohjelmakirjauksista vastaavia henkilöitä.  

Artikkeliin liitetty henkilö

Anna Paimela

Edunvalvonnan johtava asiantuntija anna.paimela@radiomedia.fi 040 164 8626